Lid worden?

 
De bedragen voor de contributie 2019 zijn vastgesteld in de kringledenvergadering van 10 april 2019.

De kringcontributiesystematiek sluit aan bij de LHV-systematiek. De hoogte van de contributie is voor alle leden afhankelijk van het inkomen. Uitgangspunt voor alle contributiebedragen van LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. is een basisbedrag van € 330 voor alle leden, met uitzondering van de junior-, senior-, ere- en buitengewone leden. Bovenop het basisbedrag wordt een variabel tarief gehanteerd dat correleert met het inkomen dat wordt genoten en daarmee dus ook met het aantal dagen per week dat het vak wordt uitgeoefend en de omvang van de praktijk in geval van praktijkhouders. De volledige systematiek met de bijbehorende contributiebedragen vindt u hieronder.

Het variabele tarief wordt bepaald aan de hand van uw pensioengrondslag van de Stichting Pensioenfonds Huisartsen (SPH). Hiervoor is gekozen omdat de SPH-pensioengrondslag een geaccepteerde en objectieve maatstaf is. Voor de bepaling van de pensioengrondslag gebruikt de SPH voor vrijgevestigde huisartsen en waarnemers het Brutoberoepsinkomen (BBI) en voor huisartsen in dienstverband het brutosalaris.

Mocht u naar aanleiding van deze contributienota nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie van de LHV, telefoon 030-282 3718 of ledenadministratie@lhv.nl.

Op de website van de LHV vindt u onder de rubriek Lidmaatschap alle relevante informatie over de nieuwe contributiesystematiek, inclusief de antwoorden op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Overzicht contributiesystematiek LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. 2019