Aanvraag accreditatie nascholing | Nijmegen

 

Voor de aanvraag van accreditatie van een nascholing gericht op huisartsen van de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. kunt u via deze link het aanvraagformulier invullen.

Aanvragen accreditatie scholing

1.Een externe scholing betreft een nascholing voor huisartsen, waarbij de WDH niet inhoudelijk betrokken is. Een interne scholing vindt plaats in samenwerking met de WDH. 

2. Een aanvraag voor accreditatie wordt tenminste 8 weken voor de beoogde scholingsdatum gedaan bij de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.

3. Verzamel eerst alle informatie die u nodig heeft om de aanvraag in te dienen.
Let op! Indien u op dit moment de presentatiehulpmiddelen nog niet toe kunt voegen, verzoeken wij u om een leerplan aan te leveren. Het format staat vrij. Een leerplan is nodig om een goede inschatting te kunnen maken of de scholing in aanmerking komt voor accreditatie. 

Leerplan met leerdoelen
Als basis voor een leerplan kunt u de volgende stappen nemen:
- Kader: Wat is de aanleiding voor deze scholing? Waarom is voor dit onderwerp gekozen?
- Wat zijn de leerdoelen? Wat wilt u dat de deelnemer na deze bijscholing kan? Een leerdoel omvat de volgende onderdelen:

Gedrag Wat moet de deelnemer kunnen? Herkennen, benoemen, behandelen?
Inhoud Over welk onderwerp gaat het?
Voorwaarde

Onder welke condities moet de deelnemer het gedrag kunnen vertonen? Bijvoorbeeld specifieke patiëntengroepen of situaties?
Een voorbeeld: De huisarts moet bij patiënten met een complex slaapapneu syndroom (inhoud) een behandelplan  kunnen opstellen (gedrag) volgens de richtlijn (voorwaarde). Een hulpmiddel bij het opstellen van leerdoelen is de Taxonomie van Bloom waarin beschreven staat welke werkwoorden horen bij welk gedrag

- Onderbouwing: Welke literatuur wordt gebruikt? Welke standaarden en/ of richtlijnen?
- Werkvorm: Welke werkvorm of activiteiten zijn gekozen en past dit bij het gewenste leergedrag?
- Toetsing: Toetst u of hetgeen u wilde bereiken ook daadwerkelijk is aangekomen? En zo ja, hoe?

Let op! Voor accreditatie is het gebruik van een disclosure sheet verplicht! 
Als u nog vragen heeft over accreditatie neem dan contact op met de pam: pam.huisartsenkringnijmegen@gmail.com

Handige tips: Tips voor het maken van een powerpoint presentatie, blanco leerplan

3. U kunt uw aanvraag indienen door het invullen van deze link.

4. Binnen 2 weken na inzending zal een beslissing worden genomen over accreditatie. Hierbij kunnen de volgende beslissingen genomen worden:

a.    Accreditatie als externe scholing (via PAM)
b.    Voorstel accreditatie als interne scholing (met betrokkenheid WDH)
c.     Afwijzing

5. Bij het nemen van een beslissing over accreditatie worden de volgende criteria meegewogen:

  • Is de informatie compleet? (zie aanvraagformulier: Wat zijn de leerdoelen? Welke competenties uit de CANMEDS worden aangesprokenWat zijn de leerdoelen en wat is de werkvorm (globale omschrijving, maximaal 1 A4, zoals met de sprekers gecommuniceerd), het programma, het verwachte aantal deelnemers en de datum)
  • Is het onderwerp huisartsgeneeskundig relevant?
  • Past de nascholing binnen de regionale nascholingsagenda? (link naar 5 jaars curriculum)
  • Is er vertrouwen in een goede uitvoering?
  • Worden de richtlijnen ten aanzien van sponsoring gevolgd? (externe scholing) of is de nascholing vrij van sponsoring? (interne scholing)
  • Indien betrokkenheid van de WDH gewenst is: is er voldoende capaciteit binnen de WDH beschikbaar?

6. Er wordt gewerkt met hele punten, delen van uren worden afgerond naar hele uren. Vanaf 45 minuten vindt afronding naar boven plaats.

7. Accreditatiepunten worden onder voorbehoud toebedeeld en pas na de scholing definitief aan de deelnemers toegekend.

8. Bij een accreditatie als externe scholing zal de PAM contact opnemen om nadere afspraken te maken. Bij een interne scholing zal in samenwerking met de WDH de scholing verder worden uitgewerkt.

9. Voor definitieve toekenning van de punten is nodig:

a. Getekende presentielijsten met leesbare BIG nummers. Het wordt geadviseerd om op de presentielijst zowel naar getrouwde naam als de meisjesnaam te vragen, dit om problemen met de identificatie te voorkomen. Handgeschreven presentielijsten worden niet in behandeling genomen. 
b. De definitieve presentatiehulpmiddelen, bij voorkeur in PDF.
c. Evaluatie van de scholing met door de deelnemers genoemde leerpunten. Deze kunnen worden gemaild naar wdh@huisartsenkringnijmegen.nl

Kosten
Wij volgen hierin de KNMG-tarieven. Het totaal aan accreditatiekosten voor uw organisatie wordt eenmalig in het volgend jaar gefactureerd.
Wanneer een scholing op exact dezelfde wijze, hetzelfde jaar nog herhaald wordt, bedragen de kosten € 100 inclusief BTW.

BijlageGrootte
PDF-pictogram tips_powerpoint_presentatie.pdf112.3 KB