Stichting Achterstandswijken Nijmegen (SAN)

 
Stichting Achterstandswijken Nijmegen (SAN)
SAN heeft als doelstellingen het werkplezier van huisartsen en medewerkers van praktijken in achterstandswijken te verhogen, de werkdruk te verminderen, en de kwaliteit van huisartsenzorg in achterstandswijken te bevorderen.

Huisartsen in Nijmegen, Bergen (L), Berg en Dal, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Gennep, Grave, Heumen en Wijchen kunnen in aanmerking komen voor subsidie vanuit het achterstandsfonds Nijmegen (SAN). 

In de overzichten elders op deze webpagina kunt u precies zien hoeveel patiënten in uw praktijk in een achterstandspostcode wonen (status 1 januari 2019) en welke postcodes worden aangemerkt als achterstandspostcode. Ook vindt u daar meer toelichting over de gehanteerde rekenmethode.
Heeft u patiënten uit zo’n achterstandspostcode? Dan kunt u een aanvraag indienen voor een financiële tegemoetkoming voor activiteiten die bijdragen aan de doelstellingen van het achterstandsfonds. SAN houdt bij de beoordeling van de aanvragen rekening met het aantal patiënten uit achterstandspostcodes.

De Tolkentelefoon en sommige scholing wordt voor álle huisartspraktijken vergoed, ook als er weinig of geen achterstandspatiënten zijn.

Vergoeding van 1 uur consult
Het doel van het 1 uur consult is om met de patiënt alle medische en psychosociale factoren die een rol spelen bij de klachten, te identificeren en te bespreken. Het uur kan (deels) ook gebruikt worden voor de nodige afstemming met het (zorg)netwerk rondom de patiënt. Dit resulteert uiteindelijk in beter passende zorg en minder of kortere consulten in de toekomst. De vergoeding bedraagt € 75,00 voor huisartsen en € 50,00 voor POH’s. Dit is alleen voor praktijken met meer dan 8% patiënten uit achterstandspostcodegebieden. Elders op deze pagina vindt u meer informatie over de regeling en het declaratieformulier.

Vergoeding overleg met (niet-medische) partners in buurt of wijk
In toenemende mate worden huisartsen betrokken bij ontwikkelingen in de buurt of wijk, vaak geïnitieerd door de gemeente, sociaal wijkteam en dergelijke. Voor huisartsen, praktijkmanagers of POH’s is het niet altijd mogelijk om aan deze verzoeken te voldoen, ook door het ontbreken van (vergoedingen voor) tijd. SAN wil daarom als proef in achterstandswijken de tijd vergoeden die wordt besteed aan netwerkactiviteiten en overleggen met niet-medische partners in buurt of wijk. Het gaat bij deze activiteiten dus niet om individuele patiëntgebonden besprekingen. Doel is het tot stand brengen en verbeteren van de samenwerking in de wijk op het gebied van zorg, welzijn en preventie. SAN vergoedt voor huisartsen € 75,00 en voor POH’s en praktijkmanagers € 50 per overleg-uur. Dit is alleen voor praktijken met meer dan 8% patiënten uit achterstandspostcodegebieden. Elders op deze pagina vindt u meer informatie over de regeling en het declaratieformulier. 

Tolkentelefoon
Alle huisartspraktijken in Nijmegen en omgeving komen in aanmerking voor vergoeding van de kosten voor de Tolkentelefoon – ook voor beeldbellen - als patiënten dat niet zelf kunnen betalen. Daarvoor heeft SAN een contract afgesloten met Global Talk (nieuwe naam van TVcN). De instructie vindt u elders op deze pagina.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SAN via Jeanet Bouw: san@edificare.nl of 06 26 124 886.

Subsidie voor projecten
Huisartsen met patiënten uit achterstandspostcodes kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie voor projecten of activiteiten in de eigen praktijk.
Denk aan:
• een gerichte activiteit op gebied van gezondheidsvaardigheden en/of laaggeletterdheid, bijvoorbeeld de praktijkcheck laaggeletterdheid (zie de voorbeelden);
• voorlichtingsactiviteiten gericht op een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld over diabetes of dementie aan mensen met een migratieachtergrond;
• een project gericht op samenwerking met het sociaal domein in uw wijk of dorp rondom een achterstandsthema;
• een beroep op de expertise van Pharos om u te helpen.
Lees elders op deze pagina een aantal voorbeelden van gehonoreerde aanvragen.

Als u een idee heeft of een aanvraag wilt doen, vul dan het aanvraagformulier in.
Voor overleg, advisering en ondersteuning bij het opstellen van de (project)aanvraag kunt u contact opnemen met fondscoördinator Jeanet Bouw, san@edificare.nl of 06 26 124 886.

Tegemoetkoming in scholingskosten
Alle huisartsen (en hun medewerkers) uit het werkgebied van de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. kunnen een tegemoetkoming krijgen tot een maximum van 50% van de kosten voor specifieke scholing, mits van tevoren aangevraagd. De scholing dient een relatie te hebben met achterstandsproblematiek.
Denk aan:
• een gerichte training/nascholing voor uw doktersassistenten of POH, bijvoorbeeld over de omgang met eisende patiënten of laaggeletterden.
• een gerichte nascholing over een relevant thema, bijvoorbeeld:
- NHG masterclass 'Huisarts in Achterstandswijk Topzorg of Tobzorg';
- training 1e-lijns psychische zorg vluchtelingen en nieuwkomers;
- training voor gebruik handboek voor COPD-patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.

Als u een idee heeft of een aanvraag wilt doen, neem dan contact met ons op via het aanvraagformulier.

Samenstelling bestuur SAN
W. van Beurden (voorzitter)
E. van der Wielen
A. Baltussen

Contact
Fondscoördinator: Jeanet Bouw. Bereikbaar via san@edificare.nl of telefoonnummer 06 26124886