Samenwerking met gemeenten: update ontwikkelingen LHV Huisartsenkring Nijmegen e.o.

 
Vlak voor de zomer vond in onze regio een themabijeenkomst plaats over de grote transities in de zorg (2 juli j.l.): de overgang van AWBZ naar WMO, de veranderingen in de jeugdzorg. Hieronder volgt een korte update van de stand van zaken en een oproep om knelpunten en vragen door te geven aan het kringbureau.

Het zal niemand ontgaan dat belangrijke transities op stapel staan: zorg gaat van AWBZ naar WMO, jeugdzorg gaat naar gemeente. Men verwacht dat als gevolg daarvan meer en andere soorten zorgvragen door en voor verschillende kwetsbare doelgroepen de spreekkamer van de huisarts zullen bereiken. Zowel landelijk als regionaal zijn huisartsen en gemeenten daarom in overleg om zich voor te bereiden op deze veranderingen. Vlak voor de zomer vond in onze regio een themabijeenkomst over deze problematiek plaats (2 juli j.l.). Tijd voor een update van de stand van zaken met tot slot een oproep om knelpunten en vragen door te geven aan het kringbureau.

Er wordt veel verwacht van de sociale wijkteams. Een goed functionerend sociaal wijkteam kan de kwaliteit van zorg voor de patiënten zeker bevorderen. Een huisarts kan bijv. een sociaal-maatschappelijk signaal doorverwijzen naar het wijkteam, waarna vandaaruit verder actie kan worden ondernomen. 
Om deze werkwijze te laten slagen is het van belang dat ook goed naar de randvoorwaarden wordt gekeken: hoe blijft het werk voor de huisarts overzichtelijk?  Het beperken van de administratieve last voor de huisarts is een belangrijk streven, maar tegelijkertijd een forse uitdaging. Zeer belangrijk  is het waarborgen van de privacy rond het uitwisselen van medische gegevens. En om efficiënt de beste zorg te kunnen inzetten is het noodzakelijk kennis te hebben van elkaars bestaan en expertise middels een (wijkgerichte) sociale kaart.

Het kringbestuur richt zich  op het regionaal vormgeven van de nieuwe zorgstructuur vanuit huisartsperspectief. We zetten ons daarom in voor de juiste inrichting van een dadelijk slagvaardig wijkteam, met efficiënte communicatielijnen. In de gemeentes rondom Nijmegen is het kringbestuur daar direct bij betrokken, in de gemeentes in Land van Cuijk en Noord Limburg gaat dat in afstemming  met de Coöperatie Land van Cuijk Noord Limburg. 

Tegelijkertijd zullen ook lokale overleggen tussen huisartsen en gemeenten plaatsvinden. Het bestuur wil hier graag in ondersteunen door een informatieavond met huisartsleden en kringbestuur te organiseren. Hiervoor ontvangen wij graag knelpunten en vragen op het mailadres van het Kringbureau.