Resultaten uit de LHV-ledenpeiling over de hervorming van de langdurige zorg in de kring Nijmegen e.o.

 
Ouderen met een complexe zorgvraag en mensen met een verstandelijke beperking krijgen onvoldoende de zorg en aandacht die zij verdienen. Dat is één van de conclusies uit de LHV-ledenpeiling over de hervorming van de langdurige zorg, die door 1360 huisartsen is ingevuld. Hieronder bespreken we de regionale uitkomsten van de peiling in de regio Nijmegen e.o.

Uit de resultaten van de LHV-ledenpeiling in de kring Nijmegen e.o. blijkt dat huisartsen het gebrek aan tijd voor de zorg voor thuiswonende  ouderen met een zware zorgvraag als groot knelpunt ervaren. De samenwerking met de specialist ouderengeneeskunde is  nog niet geborgd in de regio. Tevens worden de wachttijden voor opname in een zorginstelling (verpleeghuis) als probleem gezien in de  langdurige zorg.

Twee derde van de huisartsen ervaren geen voordelen van het huidige systeem van langdurige zorg.

Achtergrondvariabelen Nijmegen 

-       N=  65 huisartsen, ( 17,1 %)  Respons is 2 % hoger dan het gemiddelde van alle kringen.
-       80% van de respondenten van de kring Nijmegen e.o. is  praktijkhouder.

Kwetsbare patiënten

 • De meerderheid van de huisartsen is van mening vanuit de huisartsenpraktijk  in (ruim) voldoende mate zorg te kunnen bieden aan patiënten met een lichte zorgvraag (90 %). Voor de zorg vanuit de huisartsenpraktijk aan de patiënten met een zware zorgvraag en thuiswonende verstandelijk beperkte patiënten ligt dit percentage op 20 %.
 • 40 % van de respondenten  is voornemens het aanbod van huisartsenzorg voor thuiswonende ouderen uit te breiden.
 • Ten aanzien van medische zorg aan verstandelijk beperkte patiënten, antwoordt ruim een derde dat zij deze zorg niet aanbieden. De huisartsen die de zorg wel bieden, ervaren vooral problemen in de beschikbaarheid van verplegend personeel in de zorginstelling of het gebrek aan begeleiding bij een consult.

Kleinschalige woonvormen

 • De helft van de huisartsen biedt zorg aan patiënten in een kleinschalige woonvorm. Echter de tijd voor deze zorg is onvoldoende. Meer dan de helft van de huisartsen kan de benodigde medische zorg bieden aan patiënten in een (kleinschalige) woonvorm.
 • In de meeste gevallen is er geen overeenkomst gesloten tussen de huisartsenpraktijk en de zorginstelling over de zorg voor patiënten in een kleinschalige woonvorm.
 • 14 % van de huisartsen  geeft aan op basis van professionele verantwoordelijkheid al eens heeft moeten besluiten geen behandelovereenkomst aan te gaan met een patiënt vanwege een te complexe zorgvraag.
 • De 7 x 24 uurs zorg is gegarandeerd voor patiënten in een (kleinschalige) woonvorm, maar de afspraken met de specialist ouderenzorg moeten nog gerealiseerd worden.
 • Voor de helft van de huisartsen is het duidelijk of een zorginstelling gecontracteerd is voor behandeling.

Samenwerking

 • 30 % van de huisarts(enpraktijken) werkt of gaat werken met een praktijkondersteuner die zich bezighoudt met de zorg aan kwetsbare ouderen.
 • Meer dan de helft (55%) van de respondenten zegt vaker samen te werken met de wijkverpleegkundige dan voorheen, en geven deze samenwerking gemiddeld een 7 of 8!
 • 43% van de respondenten werkt samen met een specialist ouderengeneeskunde.
 • De aanvullende inzet van de specialist ouderengeneeskunde is in de regio niet goed geborgd.  Afspraken over het hoofdbehandelaarschap zijn onbekend of nog niet gemaakt. Dit geldt zowel voor thuiswonende oudere patiënten als voor patiënten in een woonvorm.
 • Weinig huisartsen werken samen met een Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG).
 • 40 van de respondenten geeft aan dat het contact met de gemeente is  toegenomen. 28% heeft  geen contact met de gemeente.

Bekendheid producten LHV

Op de website van de LHV is het artikel te lezen over de resultaten in het hele land.