Project Verdachte Huidafwijkingen goed op weg

 
 
Met financiering van VEZN is in LHV-Huisartsenkring NIimegen e.o. vanaf april 2017 een kleine groep huisartsen en dermatologen gestart met het project Verdachte Huidafwijkingen in de huisartsenpraktijk. Het project beslaat in totaal 3 jaar. In 2017 wordt alles voorbereid zodat huisartsen in 2018 en 2019 gefaciliteerd worden om verbeterde diagnostiek en behandeling van (pre) maligne huidaandoeningen in de eigen praktijk uit te voeren.

Om deze doelstelling te bereiken worden de volgende activiteiten ontplooid: 

Samenwerkingsafspraken huisartsen en dermatologen
Op dit moment worden samenwerkingsafspraken tussen dermatologen en huisartsen in onze regio opgesteld. Basis hiervoor is de recent ontwikkelde richtlijn van het NHG over verdachte huidafwijkingen. De eerste uitwerking van deze samenwerkingsafspraken wordt op 20 september besproken in een gezelschap van huisartsen en vertegenwoordigers uit alle ziekenhuizen uit de omgeving.

Scholing
Afgelopen week heeft het NHG onder alle leden een e-learning Verdachte Huidafwijkingen verspreid. Deze e-learning vormt de basis voor het project en zal aangevuld worden met een verdiepende scholing. Huisartsen in de regio die de e-learning al hebben gedaan of binnenkort gaan doen, raden wij aan om het behaalde certificaat hiervan op papier of digitaal te bewaren.
Naast de e-learning  zal  een cursus Dermatoscopie worden aangeboden.

Monitoring en onderzoek
Het project wil ook inzichtelijk maken wat de effecten zijn van meer diagnostiek en behandeling van (pre)maligne aandoeningen in de huisartsenpraktijk. De vraag hoe dat op een zo eenvoudig mogelijke manier kan is voorgelegd aan de afdeling ELG (RTKIC) van het Radboudumc. Gedacht wordt aan het in beeld brengen van bijvoorbeeld veranderingen in verwijzingen, aantal biopten, diagnostische en therapeutische excisies, recepten Efudix.
Verder wil het project een eerder onderzoek herhalen naar verwijsbrieven van huisartsen naar de afdeling Dermatologie van het Radboudumc. Dit was een onderzoek naar verwijsbrieven voor patiënten bij wie als uiteindelijke DBC-diagnose een benigne of maligne huidtumor was vastgesteld.

Stimuleringsregeling binnen S3
In overleg met VGZ en CZ wordt bekeken of er mogelijkheden zijn voor een zogenaamde stimuleringsregeling voor huisartsen die meedoen aan het project. Van deelnemers aan het project wordt verwacht dat zij de scholing volgen, vervolgens conform de samenwerkingsafspraken met dermatologen aan de slag gaan in hun praktijk en dat zij toestemming geven om enige gegevens uit hun HIS beschikbaar te stellen in verband met de monitoring.

Informatie voor patiënten
In de komende maanden wordt in samenwerking met Zorgbelang foldermateriaal ontwikkeld voor patiënten over de verandering van de werkwijze rondom verdachte huidafwijkingen. 

Definitief besluit over voortgang van het project 
Eind 2017 wordt het definitieve besluit genomen over de volgende fases in het project. Daarvoor zijn bevindingen uit de huidige activiteiten van belang. Als er onvoldoende medewerking of draagvlak is bij huisartsen of andere partijen kan besloten worden niet verder te gaan.

Projectgroep
De projectgroep bestaat uit Carla Nij Bijvank (medisch projectleider, huisarts), Kevin Hueskes (huisarts), Rianne Gerritsen (dermatoloog Radboudumc), Hans Alkemade (dermatoloog CWZ), Brigit Jansen (beleidsmedewerker HAKring) en Jeanet Bouw (projectleider).

Heeft u vragen of opmerkingen?
Mail dan met jeanetbouw@edificare.nl  of cnijbijvank@gmail.com

(Subsidie is verleend door VEZN: Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland. Dit is een onderdeel van CZ en Coöperatie VGZ. Met Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland willen CZ en Coöperatie VGZ door middel van projectfinanciering stimuleren dat de ondersteuningsgelden meer bijdragen aan regionaal relevante ontwikkelingen in de zorg.)