Privacy in de Sociale Wijkteams Nijmegen en gegevensuitwisseling met de huisarts

 
Privacy in de Sociale Wijkteams Nijmegen en gegevensuitwisseling met de huisarts
Naar aanleiding van vragen en signalen door de leden heeft de Huisartsenkring de gemeentes gevraagd hoe er met patiëntgegevens wordt omgegaan en wie inzage heeft in het registratiesysteem van het sociale wijkteam. Hieronder een duidelijk antwoord betreffende de sociale wijkteams in Nijmegen.

De Sociale Wijkteams Nijmegen hebben een formele rol in het uitvoeren van (voor)onderzoek naar aanleiding van een hulpvraag c.q. verzoek tot ondersteuning in het kader van de WMO en Jeugdwet. Voor het doen van dit onderzoek wisselen zij gegevens uit met de cliënt en derden en verwerken zij deze gegevens in een registratiesysteem. Hoe gaan zij hiermee om?

De afspraken rondom gegevensuitwisseling en verwerking liggen vast in het Convenant Gegevensuitwisseling Sociale Wijkteams, dat is vastgesteld en ondertekend door de partners die samen het Sociaal Wijkteam vormen. Daarnaast is er een samenwerkingsovereenkomst vastgesteld en ondertekend, waarin afspraken zijn gemaakt over de Sociale Wijkteams. Hierin is onder andere de samenstelling en verdeling van verantwoordelijkheden geregeld. Concreet staat hierin de eis dat alle in het Sociaal Wijkteam werkzame professionals geregistreerd zijn bij het voor hun beroepsgroep relevante beroepsregister.

Gegevensuitwisseling met de huisarts
Rondom gegevensuitwisseling met de huisarts is in de afspraken geregeld dat dit alleen gebeurt als het noodzakelijk is in het kader van de beoordeling van het verzoek tot ondersteuning en het uitvoeren van het onderzoek. Daarnaast is dit slechts mogelijk met toestemming van de cliënt. Deze gegevens worden verwerkt in het dossier van de cliënt dat het Sociaal Wijkteam aanlegt en bijhoudt. Medische gegevens worden niet uitgewisseld met de gemeentelijke afdeling die zorgt voor de verdere administratie, de zogenaamde backoffice (toekenning van de maatwerkvoorziening, versturen van de beschikking, verzenden van bericht naar de zorgaanbieder, financiële afhandeling enzovoort). Medische gegevens worden vastgelegd in het registratiesysteem van de Sociale Wijkteams, genaamd WIZportaal en worden niet in andere gemeentelijke systemen opgeslagen. 

Authenticatie procedure
Voor toegang tot WIZportaal is persoonlijke 2-factor authenticatie vereist. Dat wil zeggen dat elke professional een persoonlijke toegangscode (gebruikersnaam en wachtwoord) heeft en daarnaast een sms-token op zijn mobiele telefoon ontvangt die moet worden ingevoerd om te kunnen inloggen. Binnen WIZportaal is toegang tot dossiers op teamniveau afgeschermd. Dat wil zeggen dat professionals uit team A slechts toegang hebben tot de dossiers van de bewoners van het werkgebied van dat betreffende team (SWT Nijmegen Oost kan alleen in de dossiers van bewoners van Nijmegen Oost). Er is geen toegang tot gegevens van andere gemeenten of andere teams binnen de gemeente. Het komt voor dat er (tijdelijk) meerdere teams toegang moeten hebben tot een dossier. Degene die toegang heeft kan eventueel een ander team ook toegang verlenen. Er vindt hiervan logging plaats, evenals algemene logging van welke gebruiker welk dossier heeft geraadpleegd. Op basis hiervan kan er desgewenst verder onderzoek/handhaving plaatsvinden. Dit gebeurt momenteel alleen als daar concrete aanleiding/signalen voor zijn. Het aanmaken van nieuwe gebruikersaccounts en het aanpassen van rechten hierop kan alleen door de beheerder worden gedaan. Een verzoek hiertoe kan slechts door aangewezen personen worden ingediend, in de regel is dit beperkt tot de teamleiders.

Omgang met privacy staat hoog op de agenda bij de Sociale Wijkteams. Er worden bewuste, zorgvuldige keuzes en afwegingen gemaakt rondom de toegang tot systemen en uitwisseling van gegevens. Privacyvraagstukken zijn in Sociale Wijkteams regelmatig onderwerp van gesprek en professionals worden op verschillende wijze geschoold met betrekking tot privacyvraagstukken, waarin steeds de uitgangspunten doelmatigheid, proportionaliteit en subsidiariteit centraal staan.

Informatiekaarten
Hieronder kunt u de kaarten downloaden met informatie zoals het sociale wijkteam in de verschillende wijken van Nijmegen aan de huisartsen aanbiedt. Hierop staan handige email-adressen en telefoonnummers.

Nijmegen Centrum
Nijmegen Oost
Nijmegen Oud –West
Nijmegen Dukenburg
Hatert
Nijmegen Zuid
Nijmegen Lindenholt
Nijmegen Midden
Nijmegen Nieuw-West
Nijmegen Noord

Geen huisarts in Nijmegen?
Bent u huisarts in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar of Wijchen? En hebt u vragen over hoe de privacy van cliënten wordt geborgd in die gemeente? Neem dan contact op met de bij u bekende contactpersoon van het sociale (wijk)team/ kernteam. Zij gaan er graag over met u in gesprek.

Informatie uit de gemeenten in de regio Land van Cuijk en Noord-Limburg volgt.