Overdracht in de keten kan beter en wordt ook beter!

Opname en ontslag zijn risicovolle momenten in de zorg waar nog veel verbetering mogelijk is.
 
Sinds de Inspectie in 2014 een rapport uitbracht over de knelpunten in de overdacht van zorg, zijn in deze regio ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartsen, thuiszorgorganisaties en apothekers gemotiveerd aan het werk om verbeteringen voor elkaar te krijgen. In oktober 2015 zijn daarover afspraken ondertekend en sindsdien wordt er hard getrokken aan de implementatie en realisatie van die afspraken.

Wat stond er ook weer in die ondertekende afspraken?
Daarover berichten we al eerder via onze website/kringnieuwsbrief (bericht 21 sept 2015 resp. bericht 21 okt 2015). Ook de ondertekende afspraken zijn de moeite waard om nog eens te lezen: Afspraken Medische Overdracht en Regionale Afspraken Medische Overdracht.
Belangrijk element in de afspraken is dat als een patiënt wordt ontslagen uit een zorginstelling de ontslagbrief met de – gestandaardiseerde – gegevens diezelfde dag beschikbaar is en ook meegaat met de patiënt. (“brief op de buik”). De volgende hupverlener/instelling zal daar soms proactief naar moeten vragen. 
De brief wordt tevens digitaal verzonden naar de huisarts van de patiënt.
Huisartsen hebben daarna dan natuurlijk een verantwoordelijkheid in het verwerken van deze post, mede met het oog op de beschikbaarheid van de juiste informatie in de ANW-uren.

Wat betreft de overdracht van de huisarts naar het ziekenhuis: dit verloopt vrijwel geheel via ZorgDomein. Ook daar zijn natuurlijk nog verbeteringen mogelijk. Zo blijken er fouten voor te komen in meegestuurde medicatielijsten en ontbreekt nogal eens een gerichte vraag aan de specialist!

De meeste aandacht gaat echter in het hele proces uit naar de overdracht in het kader van ontslag uit het ziekenhuis naar huis cq overdracht vanuit het  ziekenhuis naar verpleeghuis.

Vanzelfsprekend wijst iedere deelnemer en betrokkene op het belang van één digitaal systeem om deze overdracht en inzage in gegevens goed te regelen maar in afwezigheid daarvan wordt niemand ontslagen van de verantwoordelijkheid om het zo goed mogelijk te organiseren. 

En ook is het zo dat – hoe goed de systemen en afspraken ook zijn – bij ontslag van kwetsbare patiënten en bij een ontslag op de vrijdagmiddag een ‘warme overdracht’ van de specialist naar de huisarts onmisbaar blijft!

Natuurlijk komen alle partijen bij de implementatie drempels en wegversperringen tegen…het is heel complex en niet alles is regionaal op te lossen. Maar de motivatie is hoog en als het goed is gaat u in de praktijk de komende tijd echt iets merken van verbeteringen! 

Wordt vervolgd!