Overdracht in de keten

Ondertekening transmurale afspraken
 
Op maandag 28 september worden de regionale transmurale afspraken ondertekend rondom de overdracht van zorg. Deze ondertekening is het resultaat van een proces dat is gestart in 2014 met een rapport van de Inspectie over de overdracht van zorg tussen ziekenhuizen en VVT en huisartsen. Door de afspraken zal de overdracht van zorg aanzienlijk verbeteren. Voor de huisarts is met name van belang dat de digitale overdracht van ziekenhuis naar huisartsenpraktijk op de dag van ontslag plaatsvindt en dat er geen specialistische afkortingen worden gebruikt.

Aanleiding
In 2014 heeft de Inspectie voor de Gezondheidzorg (IGZ) onderzoek verricht naar de overdracht van zorg tussen ziekenhuizen en VVT (verpleeghuis, verzorgingshuis, thuiszorg) en huisartsen.
In het rapport werden aan de regio de volgende maatregelen opgelegd:

• Er dient een sluitend en veilig systeem van overdracht tussen de zorgverleners in de regio te zijn;

• Daartoe moet een PRI (prospectieve risico-inventarisatie) worden uitgevoerd op het overdrachtsproces in de regio;

• Na vaststelling PRI heeft de regio 6 maanden de tijd om tot afspraken te komen en daarna 12 maanden om de afspraken te implementeren en zo te komen tot een sluitend en veilig systeem voor overdracht in de regio.

Proces
Het CWZ heeft de diverse partijen waaronder de huisartsen, VVT, het Radboudumc, Maasziekenhuis en de SMK uitgenodigd voor overleg en na een drietal bijeenkomsten zijn we tot afspraken gekomen. De apothekers zijn betrokken bij de medicatieoverdracht. Het concept 'Bronapotheek' kan een belangrijke rol gaan spelen in de medicatieoverdracht, maar dit is op dit moment nog niet gerealiseerd. De huisartsen zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de afspraken binnen de eigen organisatie zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 september 2016.

Inhoudelijk
De medische overdracht is digitaal en als uitgangspunt wordt de NHG-standaard informatieoverdracht huisarts-specialist (HASP) gebruikt. De digitale overdracht wordt uiterlijk op het moment van ontslag van de patiënt verzonden en tevens niet eerder dan op de dag van ontslag.In de medische overdracht worden geen medisch specialistische afkortingen gebruikt. De ziekenhuizen dragen er zorg voor dat de in de overdracht genoemde medisch contactpersoon gedurende de eerste 24 uur tijdens ‘kantooruren’ goed bereikbaar is.De opvolgend zorgverlener is verantwoordelijk voor het navragen van informatie indien de overdracht of een deel daarvan ontbreekt. Hij/zij onderneemt daartoe actie zodra wordt geconstateerd dat de benodigde informatie ontbreekt. 

Conclusie
Door de afspraken zal de overdracht van zorg aanzienlijk verbeteren. Voor de huisarts is met name van belang dat de digitale overdracht van ziekenhuis naar huisartsenpraktijk op de dag van ontslag plaatsvindt en dat er geen specialistische afkortingen worden gebruikt. Probleem bij de medicatieoverdracht is dat niet 100% van de patiënten akkoord zijn met opt-in waardoor het soms niet mogelijk is om het medicatieoverzicht actueel te houden. 

De gemaakte afspraken zijn een belangrijke stap op weg naar duurzame verbetering van de overdracht van zorg en dat is in het belang van patiënten en cliënten! 

In bijlage 2 leest u de afspraken zelf, onder andere  de over te dragen set rubrieken medische overdracht (minimale set).  

In bijlage 3 leest u de specifieke informatie over medicatieoverdracht en de verantwoordelijkheden van de huisarts mbt  het opstellen actueel medicatieoverzicht, starten nieuwe medicatie en wijzigen of stoppen medicatie.