Kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV)

 
Kortdurend eerstelijnsverblijf (ELV)
Het kortdurend eerstelijnsverblijf op basis van een tijdelijke Wlz subsidie wordt vanaf 1 januari 2017 overgeheveld naar het basispakket van de zorgverzekeringswet. Vanaf 2017 wordt het betaald vanuit de basisverzekering en kan het door huisartsen als aparte prestatie gedeclareerd worden. Zorgverzekeraars kopen deze zorg in.

Kortdurend eerstelijnsverblijf is er voor de zorg en opvang voor patiënten die vanwege medische redenen tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Vanuit de thuissituatie is de huisarts degene die de afweging moet maken of de patiënt in aanmerking komt voor eerstelijnsverblijf. Hiervoor heeft de LHV  met verschillende landelijke partijen een afwegingsinstrument  ontwikkeld dat helderheid biedt over de toegang tot het kortdurend eerstelijnsverblijf. Huisartsen kunnen dit als een aparte prestatie declararen.  Vanuit het ziekenhuis kan het transferpunt in overleg met de huisarts patiënten plaatsen in een ELV-bed. 

Het eerstelijnsverblijf kent 3 vormen van zorg: laag-complex, hoog-complex en palliatief. Als huisarts indiceert u dat een laag, hoog of palliatief eerstelijnsbed nodig is, hiervoor zijn geen extra verwijscriteria nodig.

In de regio’s
In de regio Nijmegen e.o. zullen vanaf 2017 de aanvragen betreffende het ELV (Eerstelijns Verblijf) vanuit de huisartsen via 1 regionale toegangspoort BCI lopen zoals dat heden met crisissituaties ook al de werkwijze is. BCI staat voor Bureau Crisistoewijzing Intramuraal. BCI is 24 uur per dag bereikbaar op 024-3665767 (buiten kantooruren is dit geborgd via de Zorgcentrale). Voor huisartsen is het regelen van een ELV bed ook in de avond, nacht en weekend mogelijk. BCI zal in samenspraak met de huisarts de triage uitvoeren en bemiddelt indien nodig vervolgens voor een plaatsing: dit kan een WLZ (Wet Langdurige Zorg), ELV (Eerstelijns Verblijf) of GRZ (Geriatrische Revalidatie) plaatsing zijn. 

In de regio Zuid (Land van Cuijk Noord Limburg) is er  de mogelijkheid om 24 uur per dag met de specialist ouderengeneeskunde over een spoedopname in  het verpleeghuis te overleggen. Wanneer een huisarts een kwetsbare oudere acuut wil laten opnemen met een vraag om verpleeghuiszorg is de specialist ouderengeneeskunde  voor de hele regio overdag te bereiken op telefoonnummer  06-51954903 en in de avond, nacht en weekend uren via de SEH van het Maasziekenhuis  0485-845000. Huisartsen hebben een gelamineerd A5 gekregen met uitleg hierover  en over de triage. Voor reguliere  opname in verpleeghuis kan tijdens kantooruren gebeld worden met de zorgregelaars.  Zorgregelaars Gennep: 06- 30403774, Zorgregelaars Cuijk:  06-12215400. Overige via: Zorgregelaars  Madeleine: 06- 10423118.
Verder is het ELV in deze regio nog in ontwikkeling, Met name om inzicht te krijgen over alle zorgmanagers, bereikbaarheid  en locaties waar deze zorg geregeld kan worden.

Werkgroep ELV
In de regio Nijmegen e.o is een werkgroep geformeerd waarin de kaderhuisarts ouderengeneeskunde OCE, medewerker  BCI, specialisten ouderengeneeskunde, beleidsmedewerker van de Huisartsenkring en coördinator ouderenzorg OCE participeren. De werkgroep zal zich bezighouden met  de uitrol van regionale samenwerkingsafspraken tussen huisarts en specialist  ouderengeneeskunde. Het streven is om begin 2017 aan alle huisartsen een praktische handleiding beschikbaar te stellen die u helpt bij de tijdelijke plaatsing van een patiënt  in een intramurale setting. Tevens  zal de werkgroep monitoren waar knelpunten ontstaan, bijvoorbeeld in de beschikbaarheid van bedden en zal de werkgroep een overzicht opstellen van bedden in de regio.

Recent zijn de resultaten van de LHV enquête ouderenzorg  gepubliceerd. Deze zullen meegenomen worden in de overleggen en uitwerking van het ELV. Op een later moment wordt u geïnformeerd over vervolgacties van de Huisartsenkring.