Beloning doelmatig voorschrijven in segment 3: Formulariumgericht voorschrijven

 
 
Beloning doelmatig voorschrijven in segment 3: Formulariumgericht voorschrijven
In 2018 meten de vier grote zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis) de module doelmatig voorschrijven in segment 3 op basis van één indicator. Deze module is in nauwe samenwerking tussen LHV en ZN ontwikkeld. Het formularium wat de huisarts het vaakst gebruikt is hierbij leidend. Wat betekent dat voor de huisarts? De LHV heeft de belangrijkste vragen en antwoorden hieronder op een rij gezet. De zorgverzekeraars zullen zelf hun eigen berichtgeving verzorgen.

1. Waarom heeft de LHV aangedrongen op een andere resultaatbeloning?

Huisartsen hadden een aantal stevige bezwaren tegen de wijze waarop de resultaatbeloning voor doelmatig voorschrijven in segment 3 voorheen werd gemeten en uitbetaald. Zo werd er gemeten op basis van indicatoren van het Instituut voor Verantwoord Medicatiegebruik, terwijl deze niet waren ontwikkeld voor dit doel. Deze indicatoren werden aan de hand van (gedeclareerde) uitgiften bij de apotheek gemeten in plaats van aan de hand van voorschriften in het HIS. Dit gaf vervuiling in de uitkomsten. Bijvoorbeeld omdat apothekers soms anders afleveren dan de huisarts voorschrijft. Een ander belangrijk bezwaar is dat de uitbetaling van doelmatig voorschrijven driekwart jaar op zich liet wachten.
Op basis van de knelpunten uit het verleden heeft de LHV samen met de zorgverzekeraars een nieuwe systematiek gezocht.

2. Wat is formulariumgericht voorschrijven?

De LHV verstaat onder formulariumgericht voorschrijven:

 • Het voorschrijven van geneesmiddelen met het beste therapeutische resultaat voor de patiënt: farmacotherapie op maat
 • Doelmatigheid van het geneesmiddel wordt gemeten op het klinische effect, dus niet op de prijs van het geneesmiddel
 • Kiezen voor het goedkoopste geneesmiddel dat het beoogde resultaat kan bereiken
 • Huisartsgeneeskundige richtlijnen vormen de basis voor de inhoud van het formularium
 • Rekening wordt gehouden met: werking, bijwerkingen, patiëntveiligheid (bijvoorbeeld bij zwangerschap),  contra-indicaties,  interacties en gebruiksgemak van het geneesmiddel voor de individuele patiënt

Voor meer informatie over formulariumgericht voorschrijven, zie de website van de LHV

3. Wat is de nieuwe indicator in segment 3?

Vanaf 1-1-2018 hanteren CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis één indicator voor doelmatig voorschrijven: 
het aantal eerste voorschriften van een medicijn (op ATC-code niveau) binnen het formularium / (gedeeld door) het totaal aantal eerste voorschriften.
We spreken nu van formulariumgericht voorschrijven (FGV) in segment 3.

4. Hoe wordt er gemeten?

De meting vindt plaats op basis van de voorschrijfgegevens in uw HIS over een bepaalde periode. Die voorschrijfgegevens worden vergeleken met de inhoud van het formularium dat u gebruikt. Dit levert een teller en een noemer op die naar het Nivel wordt gestuurd. Het Nivel verstrekt de uitkomst van de berekening (teller en noemer) aan de zorgverzekeraars. Dit gebeurt alleen na expliciete toestemming van u. Uw HIS-leverancier faciliteert die toestemming in uw HIS. De zorgverzekeraar ontvangt uitsluitend een teller en noemer voor het uitrekenen van uw score op de indicator. Er zullen geen patiëntengegevens worden geëxtraheerd.

5. Moet ik alles via mijn Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) voorschrijven?

Nee, er wordt in uw HIS gemeten wát u voorgeschreven heeft, niet hóe u dat voorgeschreven heeft. De meting wordt gebaseerd op het aantal eerste voorschriften in uw HIS. Er wordt dus niet gemeten of u via het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) voorschrijft. Het EVS is uiteraard wel een handig hulpmiddel om binnen het formularium voor te schrijven.

6. Wat is een eerste voorschrift?

Dit betreft een voorschrift dat binnen uw praktijk is aangemaakt, en waarvan de ATC-code niet in de 12 maanden daarvoor binnen uw praktijk is voorgeschreven bij de desbetreffende patiënt. Alleen voorschriften met een ATC-code (werkzame stof) worden in de analyses betrokken. Hierbij wordt gekeken naar de volledige ATC-code.

7. Worden ICPC-codering/sterkte/dosering in de indicator opgenomen?

Nee, dit jaar wordt de ICPC-codering niet opgenomen in de indicator. Dit geldt ook voor de sterkte en dosering.

8. Vindt de meting plaats over voorschriften van alle patiënten die mijn praktijk bezoeken?

Er wordt voor de berekening alleen rekening gehouden met voorschriften aan vaste patiënten. Voorschriften aan passanten worden niet meegenomen.

9. Om welk formularium gaat het?

Nederlandse huisartsen werken met verschillende formularia die gebaseerd zijn op de voorschrijfrichtlijnen van de beroepsgroep. Het meest gebruikte formularium is dat van het NHG, maar er zijn ook meerdere regionale formularia. De zorgverzekeraar heeft u gevraagd, of zal u nog vragen, via welk formularium u werkt. In uw HIS wordt de indicator op basis van dat formularium uitgerekend. De formularia waar u uit kunt kiezen zijn:

 • NHG
 • Healthbase (Medicom)
 • Nijmegen
 • FTO Asten
 • Mijnstreek
 • Groningen
 • SOFA

10. Wat als ik een ander formularium, niet van deze lijst, gebruik?

De indicator wordt uitgerekend op één van de bovenstaande formularia. Indien u een formularium gebruikt dat niet op deze lijst staat, vindt de toetsing plaats op het NHG-formularium. Uw HIS geeft dan aan dat de indicator is berekend op basis van het NHG-formularium.

11. Graag zou ik mijn getallen/prestatie inzien, waar kan ik deze terugvinden?

Op het moment van schrijven zijn de meeste HIS-leveranciers nog niet in staat uw cijfers te leveren, waardoor tussentijdse rapportage niet mogelijk is. De eerste meting zal in kwartaal 4 van 2018 plaatsvinden op basis van voorschrijfgegevens over de eerste drie kwartalen. Of u tussentijdse resultaten te zien krijgt is afhankelijk van uw HIS.

12.Gelden bovenstaande criteria voor alle zorgverzekeraars?

Nee, op dit moment hebben alleen CZ, VGZ, Menzis en Zilveren Kruis het formulariumgericht voorschrijven in hun contract opgenomen. Heeft u dus een andere preferente zorgverzekeraar, dan is doelmatig voorschrijven in segment 3 op een andere manier (nog niet) ingevuld in uw contract. Kijk hiervoor in uw contract of neem contact op met uw preferente zorgverzekeraar.

13. Welke score moet ik behalen om voor beloning in aanmerking te komen?

Op dit moment (voorjaar 2018) is nog niet bekend welke afkapwaarden worden gehanteerd. Wel is duidelijk dat er verschillende afkapwaarden per formularium worden gehanteerd en dat deze afkapwaarden per zorgverzekeraar kunnen verschillen. Ook de meetperiode verschilt per zorgverzekeraar. De een kent voor 2018 een meetperiode van drie kwartalen, anderen meten het hele jaar. Het vaststellen van de afkapwaarden en de daarbij behorende tarieven gebeurt door iedere zorgverzekeraar afzonderlijk op basis van de meting over de eerste drie kwartalen van 2018. De resultaten van deze meting zullen naar verwachting eind oktober bekend zijn. Houd de berichtgeving van uw preferente zorgverzekeraar hierover in de gaten.

14. Hoe hoog is het tarief voor formulariumgericht voorschrijven in segment 3?

De tarieven zijn vergelijkbaar met de huidige tarieven voor doelmatig voorschrijven. Uw preferente zorgverzekeraar maakt deze bekend. Het totaalbedrag voor formulariumgericht voorschrijven (FGV) dat beschikbaar is voor alle huisartsen, is gelijk aan het bedrag dat nu beschikbaar is voor doelmatig voorschrijven. Houd de berichtgeving van uw preferente zorgverzekeraar hierover in de gaten.