Afspraken rondom overdracht van zorg bekrachtigd

 
Op 31 januari jl. hebben bestuurders van ziekenhuizen, VV&T-instellingen, CIHN en Huisartsenkring Nijmegen e.o. de afspraken ondertekend rondom overdracht van medische zorg in het kader van ZONE (ZorgOverdracht regio Nijmegen En omstreken). Als vervolg op eerdere afspraken zijn nu afspraken over poliklinische patiënten toegevoegd. Lees hieronder welke aandachtspunten hieruit voor huisartsen voortkomen.

Eerst een korte terugblik
In de eerste 3 jaar van dit project ter verbetering van de overdracht van zorg was CWZ de kartrekker. In die periode zijn afspraken gemaakt rondom overdracht van klinische patiënten. D.w.z. op welk moment en welke manier moet er een overdracht gebeuren van:

  • Huisarts naar specialist (verwijsbrief bij opname)
  • Wijkverpleging naar ziekenhuisverpleging (bij opname)
  • Specialist naar huisarts (tussentijdse of ontslagbrief)
  • Ziekenhuisverpleging naar thuiszorg (bij ontslag naar huis)
  • Ziekenhuisverpleging naar verpleeghuiszorg (bij ontslag naar verpleeghuis of revalidatie)
  • Verpleeghuiszorg naar wijkverpleging (bij ontslag naar huis)

In het vervolgtraject heeft Radboudumc de coördinatie overgenomen. In de huidige set afspraken zijn afspraken rondom poliklinische patiënten toegevoegd. Bovenstaande communicatierichtingen zijn hetzelfde, maar de afspraken zijn aangescherpt. Zo staat er in op welk moment en op welke manier er tijdens een poliklinisch traject overdracht moet plaatsvinden over tussentijdse wijzigingen, zoals medicatie-aanpassingen en wondbeleid.
Lees hier de complete set afspraken in het ondertekende convenant .

De twee zaken waar de meeste winst te behalen is, is de verpleegkundige overdracht en de medicatie-overdracht. Het zwaartepunt van de inspanningen ligt daarbij vooral bij de ziekenhuizen en VV&T-instellingen.
In de nieuwe set afspraken wordt echter ook meer verwacht van de huisarts.

De grootste uitdaging aan huisartsenzijde is het verbeteren van continuïteit in informatieoverdracht tussen de dagzorg en de ANW-zorg.  Zowel de Huisartsenkring als de huisartsenposten Nijmegen en Boxmeer hebben hierin een belangrijke rol.

Wat wordt verwacht van de individuele huisarts?
Voor een optimale overdracht van zorg wordt van de huisarts verwacht dat deze:

  • duidelijk aangeeft wanneer een patiënt "kwetsbaar" is en of er behandelwensen- of beperkingen gelden;
  • daaruit voortvloeiend aangeeft of er eventueel een geriater moet worden ingeschakeld om mee te beoordelen of een bepaalde behandeling zinvol/verantwoord is;
  • indien bekend of van toepassing doorgeeft welke thuiszorgorganisatie betrokken is.

In de kringledenvergadering van 6 februari jl. is dit ook al onder de aandacht gebracht.

Vervolg
Er is door de regionale bestuurders afgesproken dat de afspraken binnen twee jaar zullen zijn gerealiseerd. Daarbij zijn echter enkele belemmerende factoren:
De wetgeving (AVG, WGBO): deze werkt remmend op de naleving van bovenstaande afspraken. De specialist mag bijv. niet rechtstreeks communiceren met paramedici zoals de wijkverpleging, doet dat dus via de huisarts, dit geeft delay en is inefficiënt. In de bestuurlijke bijeenkomst is besproken dat we wellicht de randen van de wetgeving moeten opzoeken vanuit de gedachte dat de patiënt daarbij gebaat is.  Ideeën daarover moeten nog worden uitgewerkt.

ICT (te veel verschillende, niet-compatibele toepassingen): dit vormt nog steeds een enorme barrière. Om dat te stroomlijnen, zou een regionale stuurgroep ICT moeten worden opgericht waarin afvaardiging van alle grote partijen deelnemen. Thema’s in deze stuurgroep zijn het bevorderen van het gebruik van LSP, PersoonlijkeGezondheidsOmgeving (PGO), secure mail enz. Thema’s die de individuele organisaties niet alleen kunnen bolwerken. Op initiatief van de Huisartsenkring en CIHN is recent een werkgroep ICT bestaande uit huisartsen van start gegaan. Vanuit deze werkgroep ICT zou een deelnemer in deze regionale stuurgroep kunnen plaatsnemen.

Ondanks deze belemmerende factoren wordt onvermoeibaar verder gewerkt aan het realiseren van de gemaakte afspraken ter verbetering van overdracht van zorg, in het belang van de patiënten. De zorggroepen in de regio (met name OCE en Syntein) en de eerder genoemde werkgroep ICT zullen actief betrokken zijn om de huisartsen te ondersteunen bij het implementeren van de afspraken.

Vanuit ZONE zelf zal een kernteam worden gevormd van de partijen (Radboudumc, CWZ, VV&T-instellingen, huisartsen, apotheken) om het geheel te ondersteunen, faciliteren en coördineren.   Regelmatig zullen bijeenkomsten plaatsvinden om deelprocessen aan te pakken, zoals over ICT (hoe kan ICT ons beter ondersteunen in de overdracht van zorg en welke belemmeringen kunnen daarvoor op welke manier worden weggenomen) of  “gluren bij de buren” (medewerkers van instellingen zullen gaan meekijken in andere instellingen om te zien wat daar gebeurt voorafgaand aan de overdracht van zorg).

Voor meer informatie:  transmuraleoverdrachtvanzorg.sbpvi@radboudumc.nl